+90 332 345 1835 bilgi@harkom.com.tr

[:ar]

المعكرونة هي من الأطعمة الأساسية التي لا غنى عنها في كل منزل. حيث تجذب المعكرونة الانتباه بأشكالها وألوانها المتنوعة. يتم تحقيق هذه التنوع بفضل الآلات المختلفة المستخدمة أثناء الإنتاج. تتم تنفيذ العملية التالية بعد الإنتاج بواسطة ماكينات ومعدات التعبئة والتغليف.

ماكينات تغليف المعكرونات

يجب أن تتم عملية تعبئة وتغليف المعكرونة بماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة. ونظراً لطبيعة المعكرونة الهشة والقابلة للكسر تتطلب عملية تعبئة وتغليف المعكرونة رعاية ودقة عالية. نظرا إلى طبيعة المعكرونة هذه، يتم اختيار ماكينة التغليف المناسبة وعندها يتم إعداد المعكرونة لتأخذ مكانها على الرفوف. يمكنكم زيادة حجم انتاجكم عن طريق استخدام هذه الماكينات ذات التقنية العالية. حيث يتم منع الأخطاء التي قد تحدث مع تقليل القوى العاملة البشرية

ماكينات تعبئة وتغليف المعكرونات

يمكن للمشغلين التحكم في الماكينات المصممة من قبل شركة هاركوم بتقنيات متفدمة عن طريق شاشات اللمس وواجهة المستخدم. يتم صناعة جميع الأسطح التي تكون في تماس مع المنتج أثناء عملية التعبئة والتغليف من الفولاذ AISI 304 المقاوم للصدأ. بفضل هذا يتم القيام بعملية تعبئة وتغليف صحية. يتم منع الطباعة الخاطئة على المنتجات عن طريق الطابعة ذات ميزة الإيقاف التلقائي عند الخطأ والتي تخضع للفحص بشكل دوري

أسعار ماكينات تعبئة وتغليف المعكرونات

نقدم ميزة التغيير السريع لنوع العبوة أو الغلاف عن طريق طقم الأطواق القابل للتبديل من أجل توفير إمكانية تعبئة وتغليف المنتجات بأشكال مختلفة. ويمكن تحديد حجم العبوات بسهولة عن طريق ميزة حساس البقع القابل للضبط والتعديل بسهولة.  يمكن استخدام تقنية الختم الساخن أو البارد لإغلاق وختم العبوات. تتميز ماكينات تغليف المعكرونة بميزة انها منتجة و مجمعة حسب معايير CE. توفر الماكينات سهولة في الاستخدام بفضل خيارات اللغة المختلفة والشاشات التي تعمل باللمس. بإمكانكم التحكم بإعدادات الماكينة عن طريق ضبطها على سرعات مختلفة والقيام بعملية التعبئة والتغليف بسرعة

[:fr]

Les Pâtes

Les pâtes sont indispensables dans chaque maison et constituent l’un des principaux aliments de base. Les pâtes de différentes formes et couleurs attirent l’attention par son charme. Cette diversité est due aux différentes machines utilisées lors de la production. La prochaine étape après la production est l’emballage à l’aide de machines et d’équipements de remplissage.

Machines d’emballage de pâtes

Le processus de remplissage et d’emballage des pâtes doit être effectué avec des machines de technologie de pointe. En raison de la nature fragile des pâtes, le processus d’emballage des pâtes nécessite des précautions. La machine d’emballage appropriée est sélectionnée compte tenu de ces caractéristiques des pâtes et ils sont prêts à prendre sa place sur les étagères. Vous pouvez augmenter votre volume de production en utilisant ces machines de haute technologie. Grâce aux machines qui travaillent avec moins de main-d’œuvre, les erreurs qui peuvent survenir sont évitées.

Machine de remplissage d’emballage de pâtes

Il peut être facilement contrôlé par les opérateurs grâce à l’interface et à l’écran tactile des machines Harkom conçues avec une technologie de pointe. Toutes les surfaces des machines qui entrent en contact avec les produits pendant le processus d’emballage sont en acier inoxydable AISI 304. De cette manière, un processus d’emballage sain est expérimenté. L’imprimante, qui est vérifiée fréquemment, empêche l’impression non imprimée et défectueuse grâce au processus d’arrêt automatique en cas d’erreur.

Prix ​​de la Machine d’emballage de pâtes

Le changement rapide de type d’emballage est offert grâce au set du tube de formage facilement changeable pour assurer l’emballage des produits de différentes formes. Il aide à faire l’ajustement de la longueur de l’emballage par sa fonction de capteur de spot facilement réglable. La technique de scellage à chaud ou à froid est utilisée pour sceller les emballages. Les machines d’emballage de pâtes ont la particularité de s’installer conformément aux normes CE. Avec sa fonction d’écran tactile, il dispose de différentes options de langue et offre une utilisation facile. Vous pouvez contrôler la machine et effectuer rapidement le processus d’emballage en ajustant différents degrés de vitesse.

[:tr]

Makarnalar her evin olmazsa olmazı ve temel gıdaların başında gelir. Birbirinden farklı şekillerde ve renklerde olan makarnalar albenisi ile dikkatleri çeker. Bu kadar çeşitlilik üretim esnasında kullanılan farklı makineler sayesindedir. Üretimden sonraki aşama ise dolum makineleri ve ekipmanlarından faydalanılarak paketlenir.

Makarna Paketleme Makinası

Makarna dolum ve paketleme işlemi, ileri teknolojiye sahip makinelerle yapılmalıdır. Makarnaların kırılgan yapıda olması sebebiyle makarna paketleme süreci özen ister. Makarnanın bu özellikleri göz önüne alınarak uygun paketleme makinesi seçilir ve raflardaki yerini almaya hazırlanır. Bu yüksek teknolojiye sahip makineleri kullanarak üretim hacminizi artırabilirsiniz. Az insan gücü ile çalışan makineler sayesinde meydana gelebilecek hataların önüne geçilir.

Makarna Paketleme Dolum Makinası

Harkom kullandığı ileri teknoloji ile tasarlanan makinelerindeki arayüz ve dokunmatik ekranı sayesinde operatörler tarafından kolaylıkla kontrol edilebilir. Paketleme sürecinde ürünlere temas eden tüm yüzeyler AISI 304 paslanmaz çelik malzemelerden üretilir. Bu sayede sağlıklı bir paketleme süreci yaşanır. Sürekli kontrol altında olan yazıcı hatasına bağlı olarak otomatik durma işlemi ile baskısız ve hatalı baskının önüne geçilir.

Makarna Paketleme Makinası Fiyatı

Farklı şekillerde olan ürünlerin paketlenmesini sağlamak için kolaylıkla değiştirilen yaka seti ile hızlı paket tipi değişimi sunulur. Kolaylıkla ayarlanabilir benek sensörü özelliği ile paket boyu ayarı yapılmasında yardımcı olur. Paketlerin ağzını kapatmak için sıcak veya soğuk yapıştırma tekniği kullanılır. Makarna paketleme makineleri CE standartlarına uygun şekilde montaj özelliğine sahiptir. Dokunmatik ekran özelliği ile farklı dil seçeneğine sahiptir ve kolay kullanım sağlar. Farklı hız dereceleri ayarlayarak makinenin kontrolünü sağlayabilir ve hızlı bir şekilde paketleme işlemini yapabilirsiniz.

 

[:en]

Pasta is indispensable in every home and one of the main staple foods. The kinds of pasta, which are in different shapes and colors, attract attention with their appeal. Such diversity is due to the different machines used during production. The next stage after production is packaged using filling machines and equipment.

Pasta Packaging Machine

Pasta filling and packaging process should be done with advanced technology machines. Due to the fragile nature of the pasta, the pasta packaging process requires care. Considering these features of pasta, a suitable packaging machine is selected and prepared to take its place on the shelves. You can increase the production volume by using these high-tech machines. Thanks to machines that work with less manpower, errors that may occur are prevented.

Pasta Packaging Filling Machine

Harkom can be easily controlled by the operator thanks to its interface and touch screen on its machines designed with advanced technology. All surfaces that come into contact with the products during the packaging process are made of AISI 304 stainless steel materials. In this way, a healthy packaging process is experienced. Unprinted and erroneous printing is prevented with the automatic stop process depending on the printer error, which is under constant control.

Pasta Packaging Machine Price

Fast package type change is offered with the easily changed collar set to ensure the packaging of products with different shapes. It helps in setting the package size with its easily adjustable spot sensor feature. The hot or cold sealing technique is used to seal the packages. Pasta packaging machines have the feature of assembly following CE standards. With its touch screen feature, it has different language options and provides easy use. By setting different degrees of speed, you can control the machine and quickly pack.

[:ru]

Макароны являются обязательными в каждом доме и являются главными продуктами. Макароны разных форм и цветов привлекают внимание своим очарованием. Такое разнообразие благодаря различным машинам, используемым во время производства. Следующий этап производства – упаковка с использованием разливочных машин и оборудования.

Упаковочная машина для макаронных изделий

Процесс наполнения и упаковки макаронных изделий должен выполняться с помощью высокотехнологичных машин. Поскольку макароны имеют хрупкую структуру, процесс упаковки макарон требует осторожности. Учитывая эти характеристики макарон, выбирается соответствующая упаковочная машина и готовится к замене на полках. Используя эти высокотехнологичные машины, можно увеличить объемы производства. Благодаря машинам, работающим с небольшой рабочей силой, можно избежать ошибок.

Машины Для Наполнения И Упаковки Макарон

Благодаря интерфейсу и сенсорному экрану на своих машинах, разработанных с использованием передовых технологий, их можно легко управлять операторами. Все поверхности, контактирующие с продуктами в процессе упаковки, изготавливаются из материалов из нержавеющей стали AISI 304. Таким образом, происходит здоровый процесс упаковки. Из-за неисправности принтера, находящегося под постоянным контролем, автоматическая остановка позволяет избежать непечатной и неисправной печати.

Цена упаковочной машины для макаронных изделий

Быстрая смена типа упаковки предлагается с помощью легко изменяемого набора воротников для обеспечения упаковки изделий различной формы. Легко регулируемый датчик, помогает регулировать длину упаковки. Техника горячего или холодного склеивания используется для того чтобы закрыть горловину упаковок. Упаковочные машины для макаронных изделий имеют возможность установки в соответствии со стандартами EС. Благодаря функции сенсорного экрана он имеет различные варианты языка и обеспечивает простоту в эксплуатации. Регулируя различные градусы, скорости вы можете контролировать машину и быстро выполнять процесс упаковки.