+90 332 345 1835 bilgi@harkom.com.tr

! ما يجعلنا مختلفينا هو حلولنا النموزجية ورؤيتنا الفعالة

نؤمن بعدم تحديد امكانيات الالة. ماكينة محددة الامكانيات قد تكون مناسبة لخط انتاج عادي. ولكن عند تغير المنتج يمكن لهذه الماكينة عدم امكانية تغليف المنتج الجديد.

لهذا شركة هاركوم جاهزة لتوفير الحلول الغير معهودة والمتطورة دائما. يمكن لشركة هاركوم تطوير ماكينات تقوم بتغليف منتجات مثل المبيدات الحشرية, البرغي المسامير, الحلوى والكعك, اطعمة الحيوانات وصابون البدرة وغيرها

حيث توفر ماكيناتنا الحل الامثل لمثل هذه المنتجات, حيث تتغير الماكينة سوى حجمية او لولبية او غيرها على حسب نوع المنتج.

منتجات كمأكولات الحيوانات يمكن نقله ووزنها عن طريق غرف الوزن ثم تعبأتها عن طريق مقاييس الثقل النوعيمنتجات كميائية مثل المبيدات الحشرية والصابون تحتاج الى خط انتاج منفصل.يتأثر الصابون بالهواْ المحيط والمعدن المتواجد به, اما ماكيناتنا فهي تحافظ على المنتج بجودته الاصلية بدون حصول اي تغيرات .يتم تغليف المنتجات المعدنية مثل البرغي عن طريق الثقل النوعي عادة. في بعض الاحوال قد تحتاج الى تعبئة اكثر من منتج في نفس الحزمة بكمياة متفاوتة. في هذه الحالات قد تحتاجون الى ماكيناتنا ذات  مقاييس الوزن الحساسة ذات الجودة العالية.

اتصل بنا للأسئلة والاستفسارات

La polyvalence est notre force, la diversification est notre vision!

Nous pensons qu’une machine ne devrait pas limiter votre potentiel. Pour une gamme limitée , une machine d’emballage standard peut suffire.  Cependant , lorsque votre ligne d’emballage ne vous permet pas la confection de différents produits , vous devez donc investir dans de nouvelles machines.

Pour cette raison , notre personnel idéalement formé et talentueux , est toujours en mesure de vous proposer une solution pour vos produits hors standard . Harkom peut développer des machines d’emballage appropriées pouvant être utilisées pour l’emballage de pesticides, l’emballage de détergent, l’emballage d’aliments pour animaux de compagnie, l’emballage de tampons à vis, etc.

Voici pourquoi nos machines constituent la solution d’emballage idéale pour ces produits. En fonction du type de produits, nos machines peuvent fonctionner avec des systémes de dosage gravimétriques, volumétriques ou à comptage.

●             Des produits tels que les aliments pour animaux de compagnie peuvent passer d’un silo à la trémie de pesée et sont adaptés à un emballage par des méthodes gravimétriques.

●             Des produits tels que les pesticides et les détergents nécessitent une ligne d’emballage séparée en raison de leur composition chimique

●             Les détergents s’oxydent lorsqu’ils entrent en contact avec le métal et l’air. Nos machines de conditionnement de détergent permettent l’installation d’équipements optionnels afin de garantir la qualité du produit.

●             Les produits métalliques tels que les vis et les boulons sont généralement emballés de manière gravimétrique. Dans des cas particuliers, vous devez peut-être emballer deux types de produits ou plus dans le même emballage avec une quantité préçise pour chacun. Le mécanisme de comptage automatisé en tant qu’unité de dosage convient à ce type de besoins spéciaux.

Contactez-nous si vous souhaitez acheter des machines d’emballage

Bizi Farklı Kılan, Çok Yönlü Bakış Açımız İle Vizyonumuzda İlke Edindiğimiz Özelliklerdir!

Bir makinenin potansiyelinizi sınırlandırmaması gerektiğine inanıyoruz. Sınırlı bir ürün çeşitliliği için standart bir paketleme makinesi yeterli olabilir. Paketleme makinesi hattınızda, hat üzerinde farklı ürünlere izin vermediğinde, yeni bir makineye yatırım yapmanız gerekebilir.

Bu nedenle Harkom’un dinamik ve yetenekli ekibi standart dışı ürünleriniz için bir çözüm bulmaya her zaman hazırdır. Harkom, pestisit paketleme, deterjan paketleme, evcil hayvan gıda paketleme, pul-vida-cıvata paketleme ve benzeri ürünler için kullanılabilecek özel tip paketleme makineleri geliştirebilir.

Makinelerimiz, bu ürünler için mükemmel paketleme çözümler sunar. Ürün çeşitlerine göre makinelerimiz; gravimetrik, volumetrik veya vidalı ile çalışabilir.

 • Hayvan yemi gibi ürünler bir silodan tartım hunisine aktarılma işlemin ardından gravimetrik yöntemlerle paketleme için idealdir.
 • Pestisitler ve deterjan gibi maddelerin kimyasal bileşenleri nedeniyle ayrı bir paketleme hattına ihtiyaç vardır.
 • Deterjan, metal ve hava ile temas ettiğinde oksitlenir. Deterjan paketleme makinelerimiz, ürün kalitesini etkilemez ve opsiyonel ekipmanların kullanıması ile verimli paketler elde etmenize yardımcı olur.
 • Pul, Vida ve cıvata gibi metal ürünler genellikle gravimetrik şekilde paketlenir. Özel durumlarda, aynı pakete iki veya daha fazla ürün çeşidini, her biri için belirlenmiş bir miktarla paketlemeniz gerekebilir. Bu tür özel ihtiyaçlarınız için hassas tartımlı otomatik sayım mekanizma özelliğine sahip makinelerimiz ile yüksek kalite de paketler elde edeceksiniz.

Sorularınız ve ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçiniz.

What Makes Us Different, Our Versatile Perspectives Are The Principles We Have Acquired in Our Vision!

We believe that a machine should not limit your potential. A standard packaging machine may be sufficient for a limited variety of products. If the packaging machine does not allow different products on the line, you may need to invest in a new machine.

Harkom’s dynamic and talented team is therefore always ready to find a solution for your non-standard products. Harkom can develop special type packaging machines which can be used for pesticide packaging, detergent packaging, pet food packaging, stamp-screw-bolt packaging and similar products.

 • Our machines offer excellent packaging solutions for these products. Our machines according to product types; It can work with gravimetric, volumetric or screw.
 • Products such as animal feed are ideal for packaging with gravimetric methods after transfer from a silo to a weighing hopper.
 • Due to the chemical components of substances such as pesticides and detergents, a separate packaging line is needed.
 • It is oxidized when it comes into contact with detergent, metal and air. Our detergent packaging machines do not affect product quality and help you get efficient packages with the use of optional equipment.
 • Metal products such as washers, screws and bolts are usually packaged gravimetrically. In special cases, you may need to pack two or more types of products into the same package with a specified amount for each. With our machines with automatic weighing mechanism with precision weighing for your special needs, you will get high quality packages.

For getting more information please contact with us.

[:ru]

Что отличает нас, так это черты, которые мы придерживаемся принципа в нашем многогранном взгляде и видении!

Мы считаем, что машина не должна ограничивать ваш потенциал. Для ограниченного ассортимента может быть достаточно стандартной упаковочной машины. Возможно, вам придется инвестировать в новую машину, если упаковочная машина не допускает различных продуктов на линии.

Поэтому динамичная и талантливая команда Харкома всегда готова найти решение для вашей нестандартной продукции. Харком может разработать специальные упаковочные машины, которые можно использовать для упаковки пестицидов, упаковки моющих средств, упаковки кормов для домашних животных, упаковки шайб и винтов и так далее.

Наши машины предлагают отличные упаковочные решения для этих продуктов. Согласно ассортименту продукции, наши машины могут работать гравиметрическими, объемными или винтовыми.

 • Продукты, такие как корм для животных, идеально подходят для упаковки гравиметрическими методами после транспортировки из силоса в воронку для взвешивания.
 • Из-за химических компонентов таких веществ, как пестициды и моющие средства, необходима отдельная упаковочная линия.
 • Моющее средство окисляется при контакте с металлом и воздухом. Наши машины для упаковки моющих средств не влияют на качество продукции и помогают получать эффективные пакеты с использованием дополнительного оборудования.
 • Металлические изделия, такие как шайбы, винты и болты, обычно упаковываются гравиметрически. В особых случаях вам может потребоваться упаковать два или более вида продукции в один и тот же пакет с определенным количеством для каждого из них. Для таких особых потребностей вы также получите высококачественные пакеты с помощью наших машин с автоматическим механизмом подсчета с точным взвешиванием.

Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам и потребностям.